روابط سیاسی قطب شاهیان و صفویان

اوج روابط سیاسی بین قطب شاهیان و صفویان و تبادل سفرا بین این دو حكومت، به دوره اقتدار و ثبات حكومت صفویان، یعنی دوره حكومت شاه عباس صفوی مربوط است.