بارسلونا توسط نیروهای فرانکو تصرف شد و اکبر پادشاه سلسله مغول بر تخت سلطنت هند

۶۹ سال پیش در روز ۲۶ ژانویه سال ۱۹۳۹ میلادی نیروهای فاشیست ژنرال فرانکو وارد شهر بارسلونا شدند که تا چند روز قبل از آن پایتخت جمهوری اسپانیا محسوب می شد.