فرزاد حسنی در دسترس نیست؟

احمدرضا رادان در نامه خود كه آورده است: «درست از همان روزی كه در گفت‌وگو با ارباب جراید و اصحاب قلم و رسانه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان سخن به میان آوردم از این واقعیت آگاه بودم كه قدم به قلمرویی نهاده‌ام و از پدیده‌ای سخن گفته‌ام كه از یك سو متولیان بسیاری دارد و از سوی دیگر نقادی‌های بسیاری را برخواهد انگیخت.