«آینه های نشکن» و جاسوسی

شبکه دوم سیما این روزها، با پخش سریال های متنوع و رنگارنگش، بعد از شبکه اول سیما در مقام دوم از لحاظ جذب مخاطب است.