در باب نقد معماری

معماری را بواسطه ماهیتش علمی میان رشته ای بر می شمرند كه از عرصه های گوناگون (اجتماعی، فرهنگی، هنری، ادبی، عرفانی و...) تاثیر می پذیرد؛ نقد معماری نیز بالطبع جدای از این تاثیر نیست.