نستعلیق؛ امانتی در دست ما

یكی از جلوه های زبان، خط است كه در قالب نوشتار تجلی می كند. گفتار، تابع ویژگی های صوتی و آهنگی است و قواعد نشانه گذاری با تغییر لحن و آهنگ و تكیه و سكون اعمال می شود و به سخن دیگر، زبان گفتار شاید چندان تشخص نوشتار را نداشته باشد؛ یعنی همان گونه كه سخنی می گوییم، نمی نویسیم.