مارلون‌ براندو؛ یاغی‌ بی‌هدف‌ و ناراضی‌ همه‌ دوران‌ها

«مارلون‌ براندو» در تاریخ‌ سینمای‌ جهان‌ یك‌ اتفاق‌ غیرقابل‌ تكرار است‌. اتفاقی‌ تكرار نشدنی‌. یك‌ معیار، میزان‌ و حتی‌ می‌توان‌ گفت‌ یك‌ مبدا تاریخ‌ برای‌ بازیگری‌ در دنیای‌ سینما. بی‌راه‌ نیست‌ اگر بتوان‌، تاریخ‌ سینما را به‌ پیش‌ و پس‌ از حضور «براندو» تقسیم‌ كرد...