نکاتی چند پیرامون «همیشه پای یک زن در میان است»کاش این فیلم ساخته نمی شد

مدت زیادی از این حماسه نگذشته بود که «سلیمانی» اعلام کرد، دیگر کشتی نخواهد گرفت. از آن پس حرف و حدیث ها شروع شد. جماعتی تقبیحش کردند، گروهی ترس از شکست را دلیل این تصمیم او دانستند و کسی حرف او را نشنید که «من از وضعیت جسمی خود باخبرم.