نگاهی به چند فیلم در حال اکران

بد ندانستیم برای پایان هفته تان به چند فیلم در حال اکران در سینماهای کشور بپردازیم، تا شما نیز از چگونگی روند سینما غافل نمانید.