جشن ملی نوروز در تاجیکستان

نوروز جشن بزرگ ایرانیان در بیش از پنج هزار سال پیش , امروز رونق بسیار گسترده تری نسبت به گذشته به خود در منطقه گرفته است . زیرا همگان به ارزش معنوی و جهانی این جشن ایرانیان پی برده اند . گستره این جشن شامل اقوام ایرانی تاجیک نیز می شود .