تاریخچه کوزه گری و سفالینه سازی در ایران

کوزه گری زود قدم به عرصه عالم گذارد. در مغرب ایران ، در تپه گوران لرستان ، کاسه ها با دیوارهٔ ضخیم و با همان خاک کوزه گری زبر و خاکستری رنگ به کار رفته در تندیسکها ، زودتر از میانه هزارهٔ هفتـم ق م ساخته شد .