تلاش برای احیای مجددزبان فرانسه

به وب‌سایت بانك مركزی اروپا سری بزنید! روی شمائل (icon) صفحات زبان فرانسوی كلیك كنید: با لحنی مؤدبانه به شما توصیه میشود كه از زبان انگلیسی استفاده كنید، زیرا محتوای سایت به زبان انگلیسی است. بنابراین از بانك مركزی اروپا صرفنظر میكنید و به سراغ صفحه بانك فرانسه میروید تا اطلاعات مورد نیاز خود را بگیرید.