کارور بدون ویرایش

اختلاف نظر ریموند کارور و ویراستارش گوردن لیش بر سر ویرایش داستان های او موضوع تازه یی نیست؛ رابطه حرفه یی لیش و کارور از ۱۰ سال پیش که برای اولین بار در «نیویورک تایمز» مطرح شد، موضوع مناقشه های ادبی بوده است.