ناتوانی اقتصاد متعارف از تبیین مفهوم خودکفایی

دیدگاه های متفاوت اقتصاددانان ایرانی در مورد مفهوم خودکفایی....