نسب و والدین آیت الله خامنه‌ای

نسب آیت الله خامنه ای به حضرت سلطان سید محمد كه از سادات حسینی است و با چهار واسطه فرزند امام سجاد می شود می رسد . ایشان به دلیل ظلم و جور عباسیان به مناطق مركزی ایران و تفرش ، آشتیان و فراهان می آیند و از سوی مردم آن مناطق مورد استقبال قرار می گیرند ولی مأموران عباسی در تفرش ایشان را دستگیر و شهید می كنند و هم اكنون مزار ایشان در میقان اراك قرار داد .