کتابداری و اطلاع رسانی ـ شماره ۲(پیاپی ۳۸) تایستان ۱۳۸۶

▪ تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی ▪ بررسی مدل فضا برداری در بازیابی اطلاعات ▪ تجربه پروژه‌های یادگیری الکترونیکی چگونه بوده است؟