موانع نماز

ای كسانی كه ایمان آورده اید جز این نیست كه شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه ، برنامه های پلیدی است از عمل شیطان ، دوری از آنها بر شما واجب است ، كه رستگاری شما در گرو دوری از آنهاست .