تحلیل فلسفی منطقی برهان EPR

در این مقاله ابتدا مروری بر اصل عدم قطعیت و آزمایش‌های فکری که در نهایت منجر به مقالهٔ EPR شد، خواهم داشت. هدف این است که از رهگذر مطالعهٔ روندِ اصلاحی آزمایش‌های فکری قبل از EPR، فهم بهتری از EPR بدست دهم. سپس روایت های خودِ اینشتین را عرضه خواهم کرد و به بررسی واکنش هایی می پردازم که، خصوصاً از طرف بور، به این برهان صورت گرفت. در نهایت تلاش خواهم کرد ضمن بیان روایت بوهمیِ این برهان و با توجه به نتایج حاصل از قضیهٔ بل، ملزومات و نتایج فلسفی برهان EPR را روشن کنم.