حضور قلب در نماز

گفته اند كه وقتی می خواهی خدا با تو سخن بگوید قرآن بخوان و وقتی می خواهی تو با خدا سخن بگویی نماز بخوان. نظر قرآن، كلام خدا، راجع به نماز چیست؟