سُمنیه، فرقه ای بودایی در جهان اسلام

بوداسف در هند ظهور كرد و به سند آمد و سپس، به سیستان و زابلستان و كرمان سفر كرد. آنگاه دعوی پیغمبری كرد و چنان پنداشت كه واسطه میان خالق و مخلوق است.