مفهوم سنتی علم و عواقب آن

هیچ کدام از کشورهای اسلامی، پس از حدود ۲۰۰ سال آشنایی با غرب، هنوز نتوانسته اند از سد عقب ماندگی عبور کنند و به عنوان کشوری پیشرفته به جمع پرچم داران توسعه اقتصادی، علمی و فنی بپیوندند. این اندیشه که عاملی ویژه اسلام و فرهنگ کشورهای اسلامی باید باعث این رکود و درجازدگی کشورهای اسلامی شده باشد، هیچ گاه از ذهن ها زدوده نشده است.