آپوفیس

این سیارك كه عرض آن ۳۹۰ متر است آپوفیس (Apophis) نام دارد و ممكن است طی ۳۱ سال آینده به زمین برخورد كند.