ماكس پلانك

ماكس كارل ارنست لودویگ پلانك در بیست و سوم آوریل سال ۱۸۵۸ در شهر كیل آلمان زاده شد. وی فرزند ششم ویلهلم پلانك استاد علوم قضایی دانشگاه شهر بود.