جلبک‌ها برای چه شکفته می‌شوند؟

جلبک‌ها (algae) گروه بزرگی از موجودات ساده هستند که مانند گیاهان، حاوی کلروفیل هستند و قابلیت فتوسنتز دارند، اما برخلاف آنها فاقد ریشه، ساقه، برگ و گل هستند.