شوق یادگیری، توفان مغزی

تقویت حافظه عبارت است از یادگیری های منظم ذهنی و مرتب كردن عواملی كه به یكباره به ذهن ما خطور می كنند.