«حکومت کاری» و قضای نابکار

چرخش عظیم در تاریخ قضایی افغانستان با طرح اولین قانون اساسی در کشور که در سال ١٩٢٣ م به تصویب رسید ، بوجود آمد. این قانون بار نخست اصول قضایی مانند عدم وابستگی قاضی ، علنیت در کار محاکم ، حق دفاع ، اپراتیفی بودن اجراات و کار محکمه را تحکیم بخشید.