حاشیه نشینی در همدان

حاشیه نشینی همزاد شهرهای امروزی است. براساس برآوردهای اسکان بشر سازمان ملل حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان اکنون در زاغه ها و حاشیه های شهری یا به صورت اسکان غیررسمی زندگی می کنند.