فوتبال باشگاهی ایران از جام تخت جمشید تا لیگ برتر

ورزش به خصوص فوتبال در سال های پیش از ۱۳۳۴ در قالب مسابقاتی متمرکز با حضور قهرمانان رشته های مختلف در کشور برگزار می شد.