بررسی تاثیر مصرف آب معدنی چشمه دماوند بر کاتیون های کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم سرم در مردان مبتلا به پرفشاری خون

این مطالعه به منظور تعیین تاثیر آب معدنی چشمه اعلا دماوند بر کاتیون های سرم مردان مبتلا به پرفشاری خون صورت گرفت.