بحث بر سر نام خلیج فارس

نام بدنه آبی که شبه جزیره عربستان را از ایران جدا می سازد، از دهه ۱.۹۶۰ توسط برخی کشورهای عرب مورد مباحثه قرار گرفته است.