مروارید سیاه و عوامل تعیین کننده ارزش آن

مروارید سیاه از صدف مرواریدساز لب سیاه (PinctaMargaritiferada) که در آبهای پلی‌نزیای فرانسه وجود دارد بدست می‌آید.