تاریخچه آتشبازی از آغاز تا كنون

تقریبا هزار سال پیش بود كه، چینیها باروت را كشف كردند.