لحظه‌ای که هواپیما به برج‌های دوقلو اصابت کردند، تاریخ یک ورق جدی خورد. آماده شد تا با شاخص‌های جدید تغییر خود را بر وفق دهد. آمریکا بیش از هر حکومتی در تاریخ جنگیده است، البته نه برای آزادی خود و نه برای مردم جهان بلکه برای منافع خویش و در راه رسیدن به این هدف از هیچ عملی فروگذار نکرده است.<br /> ”وزارت دفاع همچنان حمله‌ای را که در ساعت ۳۸/۹ صبح به وقوع پیوسته زیر نظر دارد هنوز هیچ آماری از تلفات گزارش نشده مجروحین حادثه به بیمارستان‌های محلی انتقال داده شده‌اند....“

فایل(های) الحاقی

دروغ بزرگ doroghe bozorg.pdf 659 KB application/pdf