امروزه مصرف مواد مخدر یکی از عمده‌ترین مشکلات پیش روی جوامع بشری است. مسائل و مصائبی که مصرف مواد بر زندگی انسان‌ها وارد می‌کند، هر روز عدهٔ بیشتری را در جهت تدوین نظریه و ارائهٔ راهبردهای عملی برای از میان برداشتن و یا تخفیف اینگونه اثرات به صف مبارزان با مواد سوق می‌دهد... . فرض بر این است که تمامی افراد سوء‌مصرف کننده مواد اثرات یکسانی را تجربه نکرده و به‌وسیلهٔ عوامل یکسانی برانگیخته نمی‌شوند، فرض دیگر این است که در مراحل مختلف این فرایند عوامل مداخله‌کننده به میزان متفاوت اهمیت می‌یابد. دسترسی به مواد پذیرش اجتماعی و فشار همسالان می‌توانند مهمترین تعیین‌کننده‌های تجربهٔ اولیهٔ مواد باشند، اما عوامل دیگر از قبیل شخصیت و آمادگی زیستی فرد در تعیین چگونگی درک اثرات مواد اهمیت بیشتری دارد... .

فایل(های) الحاقی

آسیب‌شناسی روانی سوء‌مصرف مواد asibshenasi.pdf 409 KB application/pdf