پدیدهٔ مهاجرت از دیرباز در میان اقوام و تمدن‌های مختلف وجود داشته و انواع مهاجرت‌های انفرادی یا گروهی در فواصل دور و نزدیک در طول تاریخ اتفاق افتاده است. در گذشته‌های دور مهاجرت‌ها بیشتر به‌صورت گروهی و بیشتر با هدف دوری از وقایع ناگواری مانند بیماری، قحطی و جنگ صورت می‌گرفت. اما با گذشت زمان این الگوی سنتی مهاجرت برای بقا، دستخوش تغییرات عمده‌ای شد به‌طوری که در جهان امروز و دز عصر ارتباطات، نقل و انتقال‌ها ساده‌تر شده، ابعاد آن گسترش یافته و اکثراً با هدف پیشرفت و دستیابی به رفاه و امکانات بهتر زندگی صورت می‌گیرد... . در این میان یکی از انواع شناخته شده مهاجرت پدیدهٔ ”فرار مغزها“ یا به تعبیری دیگر ”مهاجرت نخبگان“ است که به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری به خود گرفت و موجب انتقال سرمایه‌های انسانی از کشورهای عقب‌مانده به سمت دنیای پیشرفته شده ... .

فایل(های) الحاقی

بررسی میزان تمایل به مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن در پزشکان ایرانی سال ۱۳۸۰ immigration.pdf 699 KB application/pdf