برای اینکه افراد انگیزهٔ تداوم تجربه مصرف مواد مخدر را پیدا کنند، باید یاد بگیرند به شیوهٔ صحیح از مواد استفاده کرده و اثرات آن را به‌طور خوشایند تجربه کنند. این امر از یک سو تا اندازه‌ای به صورت ژنتیکی، که خوشایند بودن استفاده از مواد را تعیین می‌کند و از سوئی دیگر به میزان بیشتری به ارتباط با یک شبکه مصرف مواد بستگی دارد که قبلاً فرد در متن آن با این اعمال و ادراکات جامعه‌پذیر شده. از زمانی که مواد مخدر به‌عنوان یک مسأله اجتماعی شناخته شده، کوشش‌هائی جهت تبیین این نکته صورت گرفته که چرا برخی به مواد شیمیائی وابسته می‌‌شوند در حالی که دیگران در عین مصرف آنها وابسته نمی‌شوند... .

فایل(های) الحاقی

جامعه‌شناسی مواد مخدر sociology.pdf 306 KB application/pdf