انتقاد از ذات باوری اصلاح طلبان دینی در نمونهٔ سروش<br /> <br /> نوشتهٔ زیر می‌کوشد بنمایاند که مشکل اصلی روشنفکران دینی در این است که می‌خواهند هم بنیادگرا باشند و هم متجدد، و این نمی‌شود. کار از راه درگیری با نوشته‌ای از آقای دکتر عبدالکریم سروش پیش برده می‌شود که بیانگر پایهٔ اصلی اندیشهٔ ایشان و همفکرانش است. این اندیشهٔ پایه‌ای تفکیک میان ذاتی و عرضی در دین با هدف جدا کردن دین از تاریخ آن است. نوشتهٔ ذاتی و عرضی در ادیان نام دارد. سروش خود برنهشت‌های مقاله را اینچنین فشرده کرده و در آغاز آن آورده است:

فایل(های) الحاقی

ذات یک پندار zate yek pendar.pdf 267 KB application/pdf