گفتار اول<br /> نقدی بر نظریه پردازی‌های ایرانی<br /> بیشتر نظریه پردازی‌های ایرانی در بارهٔ (لائیسیته) و (سکولاریسم)، حاوی آشفتگی، اشتباه، اختلاط و التقاط هستند. ک.شش نوشتار حاضر این است که نقادی آرا و عقاید صاحب نظران ایرانی در بارهٔ دو پدیدهٔ نام برده را در راستای دقت و شفافیت هرچه بیشتر نظری، کاربرد مقوله ها در تمایز ها و اختلاف ها یشان و تحلیل مشخص بر مبنای شرایط اجتماعی سیاسی و تاریخی، انجام دهند...

فایل(های) الحاقی

(لائیسیته) و (سکولاریسم) naghde_nazaryehaye_irani.pdf 536 KB application/pdf