تئوری انقلاب و حوزه نجف

نظریه روان شناسانه انقلاب، در تاریخ نظریه پردازی‌های مربوط به انقلاب، تنها در دهه 1950 و 1960 به گونه‌ای جدی مطرح شد. حال آن که حدود یک سده پیش از این، نویسنده نشریه نجف در سلسله مقاله‌های خود، با اشاره به ضعف تحلیل تاین- مورخ مشهور فرانسوی- از پیدایش انقلاب فرانسه، نظریه روان شناسی اجتماعی را برای بررسی انقلاب‌ها و دیگر حرکت‌های اجتماعی- سیاسی برگزیده و به تشریح ابعاد مختلف آن می‌پردازد. <br /> نوشتار حاضر همراه با بحثی تطبیقی با مباحث روان شناسی اجتماعی نوین و طرح تاریخ نظریه‌های انقلاب، به بررسی ابعاد مختلف نظریه ایشان می‌پردازد.

فایل(های) الحاقی

تئوری انقلاب و حوزه نجف teorie enghelab va hoze najaf.exe 515 KB application/octet-stream