سوسیالیسم یگانه آیندهٔ انسانیت<br /> بدون شک لنین در تاریخ برای تمامی زحمتکشان، دارای نقش و جایگاه عظیمی است. به واسطهٔ اهداف و فعالیت‌های حزبی که همچون نتیجهٔ اوضاع سیستم امپریالیسم سرمایه‌داری و بر اساس مارکسیسمی منطبق با شرایط روسیه ظهور کرد، سیستم مزبور در تنگنا قرار گرفت و بدین ترتیب بخشی از این سیستم از آن جدا شد. به‌دلیل آن‌که روسیه اولین مکان و نیز اولین باری بود که مارکسیسم بدان شیوه در آنجا ظهور کرد، می‌توان آن را جزو گام‌های آغازین سوسیالیسم دانست. در واقع، تمامی انقلاب‌ها تا حدودی بسان همند. به همین دلیل نیز مدل و شکل حزب بلشویک در برابر این مسئول است وگرنه اشاره‌نمودن به بعضی چیزهای دیگر، نمی‌تواند توضیح‌دهنده باشد. میزان و شدت به‌کارگیری روش‌های خشونت‌آمیز در انقلاب فرانسه کمتر از راه‌کارهای بلوشیکی نبود. به‌علاوه، اکثر انقلاب‌های بورژوازی نیز با به‌کارگیری راه‌کارهای خشونت‌آمیز و ترور وحشیانه به پیروزی رسیده‌اند. همچنین در مراحل برده‌داری و فئودالی نیز خشونت به طرز چشم‌گیری به‌کار گرفته شده است.

فایل(های) الحاقی

اصرار بر سوسیالیسم esrar bar sosyalizm.pdf 1,933 KB application/pdf