آرامش دوستدار استاد پیشین فلسفهٔ دانشگاه تهران فعالیت جدی نظری خود را در سال‌های ۱۳۶۱ـ۱۳۶۲ با درج سلسله مقالات ”امتناع تفکر در فرهنگ دینی“ در الفبا آغاز کرد. او که برای این مقالات نام مستعار بابک بامدادان را برگزیده بود سپس در زمان نو به نگارش ”نگاهی به رفتار فرهنگی معاصر ما“ پرداخت و بالاخره در دبیره مقالات ”روشنفکری ایرانی یا هنر نیندیشیدن“ را منتشر کرد. بررسی حاضر کاوش در نظریهٔ ”کانون دینی“ را که آرامش دوستدار مهم‌ترین پردازشگر آن است، هدف اصلی خود قرار داده لیکن موضوع آن فراتر از دیدگاه خاص دوستدار است... .

فایل(های) الحاقی

دین و دولت در اندیشهٔ سیاسی (نقدی بر آرا و اندیشه‌های آرامش دوستدار) Bamdadan1.pdf 748 KB application/pdf
دین و دولت در اندیشهٔ سیاسی (نقدی بر آرا و اندیشه‌های آرامش دوستدار) Bamdadan2.pdf 751 KB application/pdf