تاریخ‌نویسی در ایران<br /> مهدی خلج (رادیو فردا) آنچه در دهه‌های پیش از انقلاب با نام اسلام و جریان‌های اسلامی شناخته می‌شد جندان به نهایت روحانیت، یعنی سازمان رسمی متولیان دین وابسته نبود. دهه‌های پیش از انقلاب شاهد تولد و رشد اسلام دیگری بود که بیرون از نهاد روحانیت ساخته و پرورده می‌شد. نظریه‌پردازان این اسلام را بعدها روشنفکران مذهبی نامیدند که فرزند زمانهٔ خود بودند و چنان دامنهٔ نفوذ خود را چنان گسترش دادند که حتی حوزه‌های علمی را زیر سایهٔ خود گرفتند... .

فایل(های) الحاقی

انقلاب ایران و سقوط پادشاهی radio farda.pdf 1,282 KB application/pdf