در سال‌های اخیر مفهومی نوین به واژگان سیاسی ایران افزوده شد: ”نظریهٔ توهم و توطئه“ مفهومی دارای کاربرد وسیع، قابل تأمل و بحث‌انگیز! تئوری توطئه به واژهٔ گسترده و همه جائی بدل شده بی‌آنکه منظور از آن و نیز دامنهٔ کاربرد آن روشن باشد. ظاهراً واژهٔ تازه‌ای به واژگان جدلی فرهنگ سیاسی ایران افزوده شد واژه‌ای که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، از بحث‌ەای روز سیاسی داخلی و خارجی تا مباحث نظری در زمینهٔ توسعه و سرانجام در ارائهٔ یک روش‌شناسی خاص به تارخ‌نگاری معاصر همه جا صحنهٔ حضور اوست...

فایل(های) الحاقی

”نظریهٔ توطئه“ و فقر روش‌شناسی در تاریخ‌نگاری معاصر ایران Tote'e va faghre ravesh shenasi.pdf 706 KB application/pdf