در فضای سیاسی فعلی ایران، اکثریت مردم و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در ارزیابی شرایط حساس موجود حول دو پارامتر کلیدی اشتراک نظر دارند: <br /> ۱. اکثریت مردم خواستار نابودی استبداد مذهبی حاکم و در آرزوی فنای رژیم قرون وسطائی می‌باشند....<br /> ۲. در بطن این بحران عظیم سیاسی از یک طرف رژیم برخود می‌لرزد و از طرفی دیگر نارضایتی مردم روز به روز بیشتر به نقطهٔ جوش می‌رسد...

فایل(های) الحاقی

حکومت موروثی یا حکومت مردم بر مردم Monarchy Or Democracy.pdf 819 KB application/pdf