اهداف کلى

اهداف کلى وزارت فرهنگ و آموزش عالى در جهت فراهم نمودن زمينهٔ تحقق اهداف پيش‌بينى شده در قانون تشکيل وزارت و ساير قوانين و مقررات آموزش عالى و تحقيقات به‌شرح زير است:


- شناخت، توسعه و ارتقاء علوم معارف در کشور.


- تربيت و تأمين نيروى انسانى متخصص موردنياز کشور.


- فراهم آوردن زمينه‌هاى لازم براى توسعهٔ تحقيقات، نوآورى و انتقال و جذب تکنولوژى.


- رشد و تعميق انگيزه‌ها و شناخت اسلامى از طريق توأم نمودن تعليم و تزکيه در محيط‌هاى دانشگاهى و تحقيقاتى و تأمين و تضمين و تحکيم استقلال علمى - فرهنگى.


- برنامه‌ريزى و ايجاد هماهنگى در توسعهٔ آموزش عالى کشور.

وظايف کلى

- بررسى و ارائهٔ هدف‌هاى اساسى و خط‌مشى‌هاى کلى در برنامه‌ريزى در سطوح مختلف آموزش عالى و پژوهش‌هاى علمى در کشور و ايجاد ارتباط ميان آنها.


- تعيين اصول کلى برنامه‌هاى آموزشى و پژوهشى و فرهنگى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- تعيين ضوابط اساسى و مقررات آموزشى و پژوهشى و فرهنگى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- تدوين ضوابط علمي، آموزشي، پژوهشي، و دانشجوئي، ادارى و مالي، استخدامى و تشکيلاتى مناسب و ايجاد هماهنگى لازم در امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و همچنين تدوين ضوابط استخدامى ساير مستخدمين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى که مشمول قانون استخدام کشورى نيستند براساس قانون تشکيل هيئت‌هاى امنا و با توجه به نيازها و مقتضيّات خاص هر يک از سازمان‌هاى مذکور.


- نظارت بر اجراء ضوابط و مقررات علمي، آموزشي، پژوهشي، ادارى و مالى و فرهنگى در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- برنامه‌ريزى جامع توسعهٔ آموزش عالى و پژوهش‌هاى علمى به‌منظور تربيت نيروى انسانى متخصص موردنياز کشور.


- تعيين خط‌مشيء کلى در مورد اعزام و تحصيل و بازگشت دانشجويان و جذب فارغ‌التحصيلان خارج از کشور، همچنين اعزام بورسيه‌هاى وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى ديگر که تحصيلات يا تحقيقات آنها منجر به اخذ مدرک دانشگاهى مى‌شود، با توجه به ضوابط قانون اعزام.


- تعيين، هدايت و هماهنگى سرپرست‌هاى دانشجوئى در خارج از کشور به‌منظور نظارت بر امور آموزشي، پژوهشى و فرهنگى دانشجويان ايرانى شاغل به تحصيل در خارج از کشور و ايجاد تسهيلات براى جذب و اشتغال به‌کار ايشان.


- برنامه‌ريزى براى توسعهٔ علوم و پژوهش‌هاى علمى و حمايت از محققان و صنعتگران کشور و ايجاد تسهيلات لازم براى فعاليت‌هاى پژوهشى.


- نظارت بر امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ارزشيابى آنها (اعم از مؤسسات دولتى و غير دولتى).


- تعيين ضوابط تشخيص ارزشيابى علمى گواهينامه‌‌هاى آموزش عالى و پژوهش‌هاى علمى و دانشگاه‌ها و مؤسسات علمى خارجى و تعيين ارزش مدارک مذکور.


- ايجاد و اجازهٔ تأسيس يا تجهيز و توسعهٔ هرگونه واحد آموزش عالى و يا مؤسسهٔ پژوهشي، نظارت و ارزيابى آنها و جلوگيرى از ادامهٔ فعاليت و يا انحلال هر يک طبق مقررات آموزش عالى کشور.


- ايجاد هماهنگى بين مصوبات هيئت‌هاى امنا و انجام بررسى‌هاى لازم به‌منظور ابلاغ مصوبات اين هيئت‌ها براساس قانون تشکيل هيئت‌هاى امنا.


- ايجاد هماهنگى ميان هيئت‌هاى امناى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى در خصوص تصويب بودجهٔ جارى و عمرانى موردنياز دانشگاه‌ها و ارائهٔ آن به مراجع ذيصلاح.


- برنامه‌ريزى در جهت توسعهٔ روابط علمى بين‌المللى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و مشارکت در مجامع بين‌المللى و نظارت بر امور مربوط به انعقاد تفاهم‌نامه‌ها.


- برنامه‌ريزى براى گسترش همکارى‌هاى علمي، فرهنگى و تربيتى جمهورى اسلامى ايران در يونسکو و اداره و نظارت بر فعاليت‌هاى کميسيون ملى و نمايندگى ثابت جمهورى اسلامى ايران در يونسکو.


- طرح و تدوين‌ برنامه‌ها و تحقيقات فرهنگى دانشگاهى و برنامه‌ريزى براى انجام ارتقاء فرهنگ اسلامى فعاليت‌هاى اجتماعى دانشگاه‌ها.


- برنامه‌ريزى و ايجاد هماهنگى براى ارتقاء سطح فعاليت‌هاى هنرى و ورزشى و فعاليت‌هاى فوق برنامهٔ دانشگاهى.


- برنامه‌ريزى براى تقويت هيئت علمى دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشى.


- انتشار و توزيع کتب و مجلات علمي، فرهنگى و متون و مراجع تحقيقاتي، تاريخي، علمى و فرهنگى و فراهم آوردن تجهيزات و امکانات آموزشى و کمک آموزشى.


- برنامه‌ريزى در جهت سنجش آموزش کشور و گزينش دانشجو از ميان داوطلبان.


- برنامه‌ريزى و نظارت براى پيشرفت تحصيلى دانشجويان رزمنده، جانباز، آزاده و شاهد.


- توسعهٔ آموزش‌هاى تخصصى کوتاه‌مدت در کشور به‌‌نحوى که بتواند پاسخگوى نياز جامعه به کسب علوم و فنون باشد.


- بررسى و تصويب طرح‌هاى جامع دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- نظارت بر ايجاد و توسعهٔ فضاهاى کالبدى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ايجاد خوابگاه‌هاى دانشجوئى.