راهنماى رسيدگى به درخواست داوطلبان آزمون‌هاى مختلف سازمان

شرايط و مدارک مورد نياز

داوطلب آزمون سال جارى باشد.

مدارک مورد نياز (بسته به مورد)

۱. کارنامهٔ آزمون مربوط يا تصوير آن


۲. تصوير برگ انتخاب رشته

محل مراجعه

تهران: خيابان شهيد عضدى جنوبي، شمارهٔ ۹۴، سازمان سنجش آموزش کشور، روابط عمومي، واحد پاسخگويى حضورى