هیدرالازین HYDRALAZINE HCI

اثر کاهنده فشار خون ـ مکانیسم دقیق اثر هیدرالازین به‌عنوان کاهنده فشارخون به‌خوبی شناخته نشده است. اثر عمدهٔ این دارو، گشاد نمودن شریان چه‌ها می‌باشد ولی اثر کمی نیز بر وریدها …

اثر کاهنده فشار خون ـ مکانیسم دقیق اثر هیدرالازین به‌عنوان کاهنده فشارخون به‌خوبی شناخته نشده است. اثر عمدهٔ این دارو، گشاد نمودن شریان چه‌ها می‌باشد ولی اثر کمی نیز بر وریدها دارد. این دارو موجب کاهش مقاومت محیطی می‌شود.
هیدرالازین پس از مصرف خوراکی به‌خوبی جذب می‌شود (تا ۹۰ درصد)، ولی به‌علت متابولیسم این دارو در عبور اول، غلظت پلاسمائی آن پس از مصرف خوراکی به میزان قابل توجهی کمتر از حالتی است که با همان میزان از راه وریدی یا عضلانی می‌شود. [۱۱]

۱۱ـ داروهای ژنریک ایران ـ گروه پزشکان