هیدروبوراسیون

پرفسور براون و همکارانش ظاهراً در دهه ۱۹۶۰ فرایند هیدروبوراسیون را به روشی سریع و آسان و عمومی برای تهیهٔ ترکیبات آلی بور تبدیل کردند. همین‌که این ترکیبات به فراوانی در دسترس …

پرفسور براون و همکارانش ظاهراً در دهه ۱۹۶۰ فرایند هیدروبوراسیون را به روشی سریع و آسان و عمومی برای تهیهٔ ترکیبات آلی بور تبدیل کردند. همین‌که این ترکیبات به فراوانی در دسترس قرار گرفتند، در تهیهٔ ترکیبات آلی با ارزشی که در اکثر آنها بور وجود ندارد به‌عنوان ماده واسط بسیار مفید واقع شدند. وسعت کاربرد هیدروبوراسیون نه تنها در جایزهٔ نوبلی که به براون داده شد، نمایان است بلکه کتاب‌ها، بررسی‌ها و مقالات پژوهشی شیمیدانان سراسر جهان به قول براون کشف قاره وسیع و ناشناخته، هیدروبوراسیون بهره برده‌اند به آن گواهی می‌دهند. کشف براون این امکان را فراهم ساخت که نه تنها مولکول پیچیدهٔ الی به‌طور صناعی تولید شوند، بلکه مولکول‌های ساده‌ای که راه آسان دیگری برای تهیهٔ آنها وجود ندارد نیز به‌دست آیند.
کشف چگونگی احیای گروه فعال آلدئیدها و ست‌ها یا بورهیدرید سدیم، روش‌هائی را که متخصصان شیمی آلی برای چنین واکنش‌هائی استفاده می‌کردند دگرگون کرد، این ترکیب فرآورده‌ای که به اقتضای پژوهش‌های زمان جنگ به‌کار گرفته شد. بعدها اصلی‌ترین کاربرد خود را در صنایع داروسازی پیدا کرد. [۲۱]
هیدروبوراسیون افزوده شدن دی‌هیدرید بور به آلکن‌ها قبلاً مشاهده شده بود، و چون شامل اضافه شدن هیدروژن و بور به مولکولی دیگر بود، هیدروبوراسیون نامیده شد. در پژوهش‌های قبلی، هیدروبوراسیون تنها تحت شرایط بسیار سخت آزمایشگاهی صورت می‌گرفت که فراهم آوردن این شرایط به سادگی امکان‌پذیر نبود. دیری نگذشت که پروفسور براون و همکارانش فرایند هیدروبوراسیون را به روشی سریع، آسان و عمومی برای تهیه ترکیبات آلی با ارزشی که در اکثر آنها بور وجود ندارد، به‌عنوان مواد واسط بسیار مفید واقع شدند. [۸]

۸ـ تاریخ پزشکی نوین ـ ترجمه دکتر تقی رضوی
۲۱ـ سرگذشت کشف‌های تصادفی ـ ترجمه م. غفرانی