یابنده FINDER

تلسکوپ کوچک کم‌توانی که موازی با محور تلکسوپ (معمولاً نجومی) بزرگی نصب شده است به‌طوری‌که می‌توان موضع شیئی مورد رصد را در آن یافت و در میدان دید تلسکوپ بزرگ جا داد. [۲۲] ۲۲ـ فرهنگ …

تلسکوپ کوچک کم‌توانی که موازی با محور تلکسوپ (معمولاً نجومی) بزرگی نصب شده است به‌طوری‌که می‌توان موضع شیئی مورد رصد را در آن یافت و در میدان دید تلسکوپ بزرگ جا داد. [۲۲]

۲۲ـ فرهنگ علم ـ ترجمه دکتر قلمسیاه، احمدبیرشک و دیگران