بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... - ۶۱۳) قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: مورخاز مردم طبرستان بود. از وابستگان دربار آل باوند ، خاصه حسام‌الدوله اردشیر‌بن حسن (۵۶۷-۲ق). پس …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۶۱۳) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ
از مردم طبرستان بود. از وابستگان دربار آل باوند ، خاصه حسام‌الدوله اردشیر‌بن حسن (۵۶۷-۲ق). پس از مدتی اقامت در بغداد ، به هنگام بازگشت به موطن خویش از قتل رست‌بن اردشیر (۶۰۶ق) پسر و جانشین حامی خویش ، مطلع شد. در ری ماند و کتاب "تاریخ طبرستان" ابوالحسن یزدادی را ، برای بسط و ترجمه ، با افزودن تاریخ سلاطین آل‌باوند در دست گرفت. به درخواست پدر به آمل رفت ، ولی به سبب ناآرامی اوضاع به خوارزم سفر کرد. در آنجا ترجمهٔ ابن‌مقفع از "نامهٔ تنسر" را ، که از قطعات مهم ادبی پهلوی است ، یافت و آن را ترجمه کرد و به کتاب تاریخ خود افزود. "تاریخ طبرستان" که تنها اثر شناخته شدهٔ ابن اسفندیار محسوب می‌شود ، علاوه بر اشتمال اطلاعات جغرافیائی و تاریخی معتبر ، در برگیرندهٔ شرح حال مشاهیر و شاعرانی است که اشعاری به لهجهٔ طبری سروده‌اند که این نیز بر اهمیت کتاب می‌افزاید.